جراحی شبکیه

جراحی شبکیه

زمانی که پرده شبکيه از جای خود جدا شود، عملکرد آن مختل شده و در نتيجه بينایی فرد تار مي شود. در این صورت است که می گویند پارگی شبکیه رخ داده است.

عمل جراحی از موثر ترین راه ها برای درمان جدا شدگی شبکیه می باشد. روش های درمانی مختلفی برای جداشدگی پرده شبکیه وجود دارد که عبارتند از: چسباندن شبکیه با استفاده از لیزر یا انجماد (Laser Retinopexy)،چسباندن شبکیه با استفاده از گاز (Pneumatic Retinopexy)،باکل اسکلر (Scleral buckle)،ویترکتومی (Vitrectomy) از دیگر خدمات درمانی چشم پزشکی نیکان می باشد.