مسئولین مرکز چشم پزشکی نیکان

علی بابایی

علی بابایی

سرپرستار اتاق عمل چشم
دکتر فروزان رحیمی

معصومه جعفری نژاد

سوپروایزر چشم
دکتر مهرداد مهرآزما

دکتر مهرداد مهرآزما

رئیس گروه چشم پزشکی