مسئولین مرکز چشم پزشکی نیکان

علی بابایی

دکترعلی بابایی

سرپرستار اتاق عمل چشم
دکتر فروزان رحیمی

دکترمعصومه جعفری نژاد

سوپروایزر چشم
دکتر مهرداد مهرآزما

دکتر مهرداد مهرآزما

رئیس گروه چشم پزشکی